top of page

Kirkens trosgrundlag

Introduktion

Mosaik er et netværk af evangelikale og pentekostale kirker. Vi tilslutter os, som andre kristne kirker i verden, den fælles kristne tro som kommer til udtryk i de tre økumeniske oldkirkelige trosbekendelser.

I tillæg til Mosaiks troserklæring herunder, praktiserer Frikirken Randers troendes dåb, men giver også plads for barnedøbte.

Denne troserklæring har til formål at beskrive kort, hvordan vi opfatter bibelens væsentligste lærepunkter. Som andre evangelikale kirker betoner vi en personlig tro og relation med Kristus, og som en pentekostal bevægelse betoner vi en karismatisk erfaring af Helligåndens virke i dag. Med andre ord bygger vores teologi på en klassisk udlægning af bibelen i lyset af Helligåndens komme på pinsedag.

 • Vi tror på én sand Gud, evigt eksisterende i tre personer: Faderen, Sønnen og Helligånden. Vi kommer til Faderen gennem Kristus, og erfarer hvem Gud er gennem Helligånden.

 • Vi tror på Jesus Kristus som den eneste Frelser og Herre. Vi tror på Jesu fødsel af jomfru Maria, hans syndfrie liv, at han udførte mirakler og helbredelser, at hans stedfortrædende død forsoner os med Gud, på hans legemlige opstandelse og på hans himmelfart, at han lever ved Helligånden i den som tror, og at han vil komme igen.

 • Vi tror, at hele Bibelen er Guds inspirerede ord, som fortsat taler ved Helligånden, og som giver troen liv, og er en rettesnor for vores liv.

 • Vi tror, at mand og kvinde blev skabt rene og fuldkomne i Guds billede, men lod sig friste til at synde, og at alle mennesker derfor har brug for genoprettelse og frelse.

 • Vi tror på frelse af Guds nåde ved tro på og bekendelse af Jesus Kristus. Den troende bliver født på ny ved Helligånden, som leder os til et fornyet liv i hellighed, tjeneste og mission for Jesus.

 • Vi tror på dåben i Faderens, Sønnens og Helligåndens navn. Dåben sker som troende ved fuld neddykkelse i vand og er starten på et nyt liv i efterfølgelse af Jesus. 

 • Vi tror på nadveren som den fortsatte bekendelse af, og delagtighed i, livet i Kristus.

 • Vi tror på dåben i Helligånden, som giver os kraft til at dele evangeliet om Jesus. Helligåndens fylde kan søges hele livet og åbner for et liv med tungetale som bønnesprog og nådegaver såsom profeti, helbredelse og kundskab.

 • Vi tror, at Jesu død og opstandelse er Guds indgriben i verden med frelse, helbredelse og opfyldelse af menneskets åndelige, mentale, fysiske og sociale behov. Guds indgreb kalder mennesker til i hverdagen at være gode forvaltere af skaberværket.

 • Vi tror, at alle kristne er en del af Kristi legeme, Guds kirke på jord, og dermed kaldes til at være en del af en lokal menighed. Den lokale menighed samles for at tilbede og tjene Gud i fællesskab, og for at formidle Guds kærlighed til verden sammen med hele Kristi legeme.

 • Vi tror på alle menneskers legemlige opstandelse, på en evig adskillelse fra Gud for alle, der bevidst forkaster fællesskabet med ham, og på et evigt liv sammen med Gud for alle, som ved hans nåde har taget imod Jesus Kristus.


Denne version er godkendt og vedtaget på Mosaiks generalforsamlingen den 25. maj 2022. 

Mosaik netværkets troserklæring

bottom of page